بزودی دنیایی از تنوع بذور را در این سایت به شما عرضه خواهیم کرد

کود و مواد شیمیایی

انواع گیاهان  برای رشد و تولید گل و میوه نیاز به انواع عناصر غذایی دارند و این عناصر را عمدتا از خاک تامین می‌کنند، ولی تمامی خاکها دارای تمامی عناصر غذایی(ماکرو و میکرو) مورد نیاز گیاه نیستند و برای تامین این عناصر برای گیاه نیاز به استفاده از انواع کودهای آلی،شیمیایی،سبز و...می باشد.مابهترین و مرغوب ترین کود های مورد نیاز گیاهان را برای شما بصورت بسته بندی های کوچک ارایه می دهیم.

حيات بشر در جهان به گياهان وابسته است زیرا گياهان غذا، پوشاک،
سوخت، مصالح ساختمانی و داروهای مورد نياز بشر را تأمين می كنند.
همچنين، گياهان با انجام فتوسنتز اكسيژن مورد نياز بسياری از
جانداران را توليد كرده و با تثبيت گاز د یاكسيد كربن از بروز پدیده
گرمایش جهانی جلوگيری می كنند. از طرف دیگر حضور گياهان در
جهان باعث زیبا شدن دنيا، آرامش بخشی به انسان، تصفيه هوا، كاهش
فرسایش خاک و كاهش ریزگردها می شود )مارشنر، 1995 ؛ كریميان،
1390 (. عامل های مختلفی بر رشد و عملکرد گياهان اثر دارند.

پيتمن و لاچلی ) 2002 ( روند افزایش جمعيت مردم جهان و سطح
زمين های فاریاب را از سال 1800 تا 2050 بررسی و گزارشدادند كه در
حالی كه سطح زمینهای فاریاب جهان از حدود سال 1990 به بعد ثابت
مانده است، جمعيت مردم جهان تا سال 2050 به حدود 9 ميليارد نفر
افزایش خواهد یافت. ثابت ماندن سطح زمینهای فاریاب دنيا
به دليل محدودیت منابع آب، شوری آبها و خاک ها، شيب زیاد زمين ها و
غيره می باشد. بنابراین، برای تأمين غذای مورد نياز بشر لازم است توليد
در واحد سطح افزایش یابد. برای افزایش توليد در واحد سطح می توان
از راه های مختلفی مانند گياهان اصلاح شده با عملکرد زیاد، مدیریت
مؤثر آفات، بيماری ها و علفهای هرز، مدیریت تغذیه گياهان و غيره
استفاده كرد. بررسی های FAO نشان داده است كه در 50 سال گذشته
مصرف كودها و تغذیه گياهان توانسته است توليد در واحد سطح را تا 50
درصد افزایش دهد.

8 محصول