بزودی دنیایی از تنوع بذور را در این سایت به شما عرضه خواهیم کرد

بذر درختان

بذر  قسمتی از گیاهان را شامل می شود که از نظر کشاورزی و باغبانی توانایی تکثیر وتولید مثل  گیاه را دارد. 

1 محصول